Statystyki

 • Odwiedziło nas: 393637
 • Do końca roku: 146 dni
 • Do wakacji: WAKACJE!!!

PLAN ROCZNY 2021/ 2022

 

ROCZNY PLAN PRACYPRZEDSZKOLA W HUCIE STAREJ „A”

 

NA ROK SZK. 2021/2022

 

1.Cele priorytetowe przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

a) Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

 

 1. 1.     Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. 2.     Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. 3.     Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. 4.     Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. 5.     Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. 6.     Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

b) Wynikające z wniosków z nadzoru sprawowanego przez dyrektora przedszkola

 

- dbałość o utrzymanie wysokiego poziomu opieki i wychowania w przedszkolu,

 

- bezwzględna dbałość o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i innych pracowników podczas codziennej pracy (przestrzeganie procedury Covid-19 oraz wszelkich zaleceń GIS, organizacja próbnej ewakuacji),

 

- angażowanie rodziców w działalność przedszkola, zachęcanie  ich do przekazywania własnych pomysłów i oczekiwań,

 

- uaktualnienie  regulaminów, procedur, statutu przedszkola zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa,

 

     - monitorowanie realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego,

 

- systematyczne wzbogacanie bazy przedszkola w narzędzia cyfrowe,

 

- kształtowanie właściwych postaw dzieci we współpracy z rodzicami,

 

- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,

 

- wspomaganie rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 

 

 

  2. Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

 

 

1) Realizacja przyjętych programów wychowania przedszkolnego, zadań przedszkola oraz zalecanych warunków wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

 

                                                  Programy wychowania przedszkolnego

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

1. Przedstawienie przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego wybranych do realizacji w bieżącym roku szkolnym, zgodnych z podstawą programową

Do końca roku szkolnego 2020/2021, przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

2. Dopuszczenie przez dyrektora do użytku w  przedszkolu programu/programów wychowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej

 

Załącznik 1:

Wykaz programów przyjętych do realizacji w roku szkolnym 2021/2022

 

Do końca roku szkolnego 2020/2021,

przed zebraniem otwierającym nowy rok szkolny

 

Dyrektor przedszkola

3. Realizacja zadań przedszkola wskazanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wskazanie reprezentatywnych sposobów wykonania zadań przedszkolu przez nauczycieli w sprawozdaniu z pracy dydaktyczno-wychowawczej

 

Cały rok szkolny

 

Narada podsumowująca rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele

4. Codzienne uwzględnianie w pracy warunków i sposobów realizacji wskazanych w podstawie programowej dotyczących m.in. aranżacji sali, codziennego organizowania zajęć na świeżym powietrzu, organizacji zabaw, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartych na rytmie dnia

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

5. Planowanie pracy tj. opracowywanie przez nauczycieli miesięcznych planów pracy. Monitorowanie realizacji podstawy programowej poprzez zamieszczanie w planach odnośników do podstawy i bieżącą weryfikację ich realizacji/nanoszenie uwag w planie.

 

 

Do 27-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego realizację planu

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

2) Realizacja kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego

 

                                                  Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

1.Przeprowadzenie zebrania z rodzicami, otwierającego nowy rok szkolny. Zapoznanie m.in. z programami  wychowania przedszkolnego przyjętymi w przedszkolu, przekazanie broszury nt. podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zakreślenie obszarów współpracy przedszkola z rodzicami.

Zapoznanie z założeniami rocznego planu pracy przedszkola i potrzebami w zakresie współpracy. 

 

Wrzesień

Wychowawcy

2. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniach rady pedagogicznej, w celu ustalenia działań i profilaktyki. Zasięgnięcie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczycieli prowadzących grupę do której uczęszczało wcześniej (jeśli to miało miejsce)

 

Cały rok szkolny

Wychowawcy

3. Organizacja konsultacji dla rodziców w formie zależnej od aktualnych wytycznych GIS

(konsultacje z zachowaniem reżimu sanitarnego lub telefoniczne)

 

 W razie  potrzeb przez cały rok szkolny

Wychowawcy

4. Opracowanie gazetek dla rodziców dotyczących wychowania i wiodących kierunków pracy w przedszkolu, tematyki miesięcznej, wierszy, piosenek.

 

Wrzesień-czerwiec

Wszyscy nauczyciele

5. Organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

Zachęcanie rodziców do korzystania ze wspomagania organizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 

W razie potrzeb przez cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

6. Współdziałanie z rodzicami w zakresie ujednolicania oddziaływań przedszkola i środowiska rodzinnego w wychowaniu i edukacji dzieci przedszkolnych poprzez systematyczne informowanie o postępach i trudnościach dzieci.

 

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

7. Wspólne organizowanie uroczystości i imprez zaplanowanych w "Kalendarzu imprez"

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

       

 

Spodziewane efekty:

 

 • budowanie właściwych relacji na płaszczyźnie przedszkole – dom
 • budowanie wzajemnego zaufania
 • kształtowanie pozytywnych postaw w stosunku do przedszkola
 • ujednolicenie oddziaływań wychowawczych
 • poznanie warunków domowych i sytuacji rodzinnej dziecka
 • podniesienie świadomości edukacyjnej rodziców
 • zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców
 • inicjowanie działalności społecznej na rzecz przedszkola
 • zadowolenie rodziców z pracy przedszkola
 • podniesienie efektywności pracy szkoły
 • lepsze poznanie dziecka i jego możliwości rozwojowych i edukacyjnych

 

 

 

      Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro.

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości

o zdrowie       

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

 

 

1. Stworzenie przez nauczyciela wraz z dziećmi kodeksu przedszkolaka, zawierającego zbiór zasad obowiązujących w przedszkolu. Umieszczenie kodeksu w widocznym miejscu na sali i poinformowanie rodziców o obowiązującym kodeksie w wybrany przez nauczyciela sposób (informacja na stronie internetowej/zdjęcie kodeksu/gazetka ścienna). Motywowanie dzieci do respektowania zasad i kształtowanie umiejętności samokontroli

 

Wrzesień

Wychowawcy

2. Opracowanie i uzgodnienie z rodzicami systemu motywacyjnego w grupie, wspierającego motywację wewnętrzną dzieci

 

 Wrzesień

Wychowawcy

3. Stwarzanie przyjaznego klimatu w grupie, sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania koleżanką /kolegą z grupy np. organizacja urodzin dzieci w grupie.

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

4. Wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych podczas: powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia.

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

5. Wykorzystywanie literatury w poszukiwaniu przez dzieci prawd moralnych, zrozumieniu świata, kontaktu z pięknem i potrzeby obcowania z nim. Ukazywanie na ich podstawie wartości przyjaźni/koleżeństwa, poszanowania pracy, stosunku do kłamstwa. Np. "O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci" J. Tuwim, "Moi mili" Małgorzata Strzałkowska, "Prawda" Bożena Kozłowska, „Mama ma zmartwienie” Danuta Wawiłow

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

6. Obchody wybranych świąt z "Kalendarza świąt nietypowych" nawiązujących do wartości takich jak dobro/przyjaźń/szacunek np.

Dzień przyjaciela – 9 czerwiec

Dzień postaci z bajek – 5 listopad

 

Wg kalendarza świąt nietypowych

Wszyscy nauczyciele

7. Organizowanie wycieczek do: kina, teatru.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

       

 

Spodziewane efekty:

 

 • nabycie przez dzieci umiejętności odróżniania dobrego zachowania od złego
 • rozwijanie empatii dziecięcej – dziecko dostrzega i reaguje na krzywdę drugiego człowieka
 • nabycie przez dzieci umiejętności nazywania uczuć własnych i drugiego człowieka/podawania przykładów właściwego i niewłaściwego zachowania
 • nabycie przez dzieci umiejętności rozładowania emocji tj. złość 
 • uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych

 

 

 

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego

 

 

1. "Co to znaczy być szlachetnym?" - wytłumaczenie dzieciom postawy szlachetności na przykładach zaczerpniętych z życia dzieci

 

Wybrany przez nauczyciela

Wychowawcy

2. Zaangażowanie przedszkola w akcje charytatywne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim np. "Góra grosza”, "Nakrętki dla Tobiaszka”, ”Dla Polaków z Wilna, „Miska dla schroniska” itd.

 

 W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

3. Spotkanie z Mikołajem – przedstawienie historii życia biskupa z Mirry jako ponadczasowego wzoru dobroczynności

 

6 grudzień

Katarzyna

Markiewicz

4. Zorganizowanie akcji na rzecz schroniska - niesienie pomocy potrzebującym zwierzętom, nauka właściwego zachowania wobec nich

 

Cały rok szkolny

Maria

Puchała

5. Wykonanie karmników i dokarmianie ptaków zimą

 

Grudzień-Marzec

Wszyscy nauczyciele

6. Zbiórka nakrętek - przekazanie na wybrany cel dobroczynny

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

7. Organizowanie wycieczek do: kina, teatru.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

       

 

 

 

Spodziewane efekty:

 

 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych,
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii
 • Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli przedszkola jako centrum lokalnej aktywności
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności przedszkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego

 

 

 

 

 

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Kształtowanie dbałości o zdrowie

 

 

1. Realizacja tematyki tygodniowej dotyczącej promowania zdrowego stylu życia dzieci poprzez poszerzenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania się, ukazanie dzieciom wartości zdrowia i potrzeby jego ochrony – tematyka tygodniowa na temat zdrowia w każdej grupie.

Wybrany przez nauczyciela

Wychowawcy

2. Aranżacja sali w taki sposób, aby umożliwiła celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także umożliwianie wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania np. umożliwienie dzieciom wyboru dodatków do pieczywa do śniadań – w starszych grupach raz w tyg. tzw. szwedzki stół – samodzielne przygotowanie kanapek z dostarczonych różnych składników

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

Intendentka

3. Przeprowadzenie w starszych grupach warsztatów kulinarnych - samodzielne przygotowywanie zdrowych posiłków przez dzieci.  Zachęcanie dzieci do zjadania warzyw, przypominanie o ich znaczeniu dla zdrowia, pobudzanie zmysłu smaku, węchu, wzroku przez samodzielne przygotowywanie i zjadanie ich.

 

Wybrany przez nauczycieli

Maria Puchała

 

Katarzyna

Markiewicz

4. Zorganizowanie w każdej grupie kącików do prowadzenia obserwacji i doświadczeń przyrodniczych związanych z hodowlą różnych roślin: fasoli, zbóż, ziół.

 

Marzec - kwiecień

Wychowawcy

5. Promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą: opowiadaniami, bajkami, wierszami poruszającymi tematykę zdrowego odżywiania się. Przykłady: „Na straganie” J. Brzechwa, „Dla każdego coś zdrowego”  W. Karaszewski, "Warzywa" K. Roguski

 

Grudzień-Marzec

Wszyscy nauczyciele

6. Zorganizowanie "Dnia Zdrowego Śniadania" - ukazanie roli śniadanie w codziennej diecie oraz uświadomienie dzieciom, co powinno zawierać, żeby było wartościowe

8 Listopad

Intendentka,

Wychowawcy

7. Zorganizowanie spotkania z przedszkolną kucharką – pogadanka na temat żywienia dzieci.

Wybrany przez nauczyciela

Wychowawcy grup

Kucharka

8. Obchody wybranych świąt z kalendarza świat nietypowych, których celem jest ukazanie wartości zdrowego odżywiania się np.

a)Dzień jabłka – 28 wrzesień

b)Dzień marchewki – 4 kwiecień

c)Dzień mleka – 25 maj

 

Zgodnie z kalendarzem

 

a)Katarzyna

Markiewicz

b)Maria Puchała

c)Joanna Lewandowska

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Ruch to zdrowie

 

 

1. Promowanie zdrowego stylu życia dzieci poprzez rozbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej -  tematyka tygodniowa na temat aktywności fizycznej/sportu w każdej grupie.

Wybrany przez nauczyciela

Wszyscy nauczyciele

2. Codzienne ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej.

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

3. Tworzenie warunków sprzyjających aktywności ruchowej i pobytowi na świeżym powietrzu -organizowanie spacerów i wycieczek (zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS), zawodów sportowych.

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

Higiena

 

 

1. Udział przedszkola w "Światowym Dniu Mycia Rąk".  Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzeganie higieny otoczenia: prawidłowe mycie rąk, higiena jamy ustnej, włosów i paznokci, samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po wyjściu z toalety.

 

15 październik

Wszyscy nauczyciele

2. Promowanie dbałości o własne ciało poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą.

Przykłady: „Grzebień i szczotka”J. Brzechwa, „Przed lusterkiem”A Chruścielewska,  „Ręka rękę myje” T. Fiutowska.

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

3. Dzień służby zdrowia - spotkanie z lekarzem/pielęgniarką –zapoznanie dzieci z zawodem lekarza/pielęgniarki, zwrócenie uwagi na spożywanie zdrowych produktów, korzystania z ruchu na świeżym powietrzu, przestrzeganie zasad higieny oraz wykazanie związku między chorobą a leczeniem i koniecznością przyjmowania lekarstw

Kwiecień

Maria Puchała

       

 

Spodziewane efekty:

 

 • Zapewnienie dobrego samopoczucia dzieci poprzez zaspokojenie jego codziennych potrzeb
 • Zapewnienie dzieciom optymalnej ilości zajęć i zabaw ruchowych
 • Nabycie przez dzieci wiedzy na temat zdrowego odżywiania, ukazanie dzieciom jego wpływu na ich kondycję fizyczną i psychiczną
 • Poznanie przez dzieci i rodziców elementarnych działań związanych z profilaktyką zdrowotną, a także postaw proekologicznych oraz stosowanie ich w życiu codziennym.
 • Promocja zdrowego stylu życia - dzieci i rodzice wiedzą jakie znaczenie ma ruch oraz właściwe żywienie
 • Ujednolicenie działań prozdrowotnych nauczycieli, personelu, rodziców i dzieci

 

 

 

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.     

 

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej

 

 

ROZTROPNOŚĆ

1.Organizowanie zabaw i aktywności kształcących umiejętność podejmowania i wdrażania właściwych decyzji.

2.Projektowanie przez przedszkolaków "Planu dnia w przedszkolu" - rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, wyrażanie szacunku do innych, sprawiedliwe postępowanie.

W ciągu roku szkolnego

Wychowawcy

SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.Organizowanie zabaw i aktywności kształcących u dzieci postawy fair-play i umiejętności współdziałania z innymi podczas gier i zabaw ruchowych, uczenie szacunku do umiejętności innych dzieci.

2.Organizowanie aktywności uczących dzieci, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie/podczas grania w grę planszową/czekania na dzień przedszkolnego dyżuru/zgłaszanie się podczas zajęć do odpowiedzi/czekanie na zabranie głosu w trakcie dyskusji.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

MĘSTWO

1.Organizowanie zabaw i aktywności  uczących dzieci rozwiązywania napotkanych przez nie trudności – zapobieganie postawom zniechęcenia, wzmacnianie dążeń do osiągnięcia obranego przez dzieci celu.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

UMIARKOWANIE

Kształtowanie u dzieci umiejętności mądrego korzystania z posiadanych zasobów i zapobieganie zjawisku konsumpcjonizmu.

"Sztuka wyboru" – aranżowanie sytuacji edukacyjnych

"Pomyślmy zanim wyrzucimy" – zajęcia plastyczne oparte na idei recyklingu

"Ten prezent zrobię sam/a" – własnoręczne wykonanie prezentu na "Dzień Babci i Dziadka"/”Dzień Mamy i Taty”

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy

 

 

1. Realizacja tematyki tygodniowej nawiązującej do tematyki europejskiej np. "Jestem Polakiem i Europejczykiem"

Maj

Wszyscy nauczyciele

2. Wykorzystanie do pracy z dziećmi zasobów multimedialnych na temat Europy zamieszczonych na stronie https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_pl

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

3. Wyeksponowanie książek, albumów przedstawiających ciekawe miejsca, zabytki z różnych stron Europy

 

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

4. "Dziecięca literatura europejska”- zapoznanie z bajkami wybranych państw europejskich.

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

 

Spodziewane efekty:

 

 • poznanie życia ludności w krajach Europy,
 • kształtowanie poczucia przynależności do Europy,
 • budowanie i rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi
 • zdobycie wiedzy o wybranych krajach Europy tj. położenie na mapie Europy, symbole narodowe, stolica, charakterystyczne zabytki oraz zabawy dziecięce, bajki , twórcy danego kraju, potrawy, kultura – muzyka, malarstwo, taniec

 

 

 

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Edukacja patriotyczna, nauczanie historii oraz poznawanie polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

 

 

1.Realizacja tematyki tygodniowej patriotycznej np. "Polska-moja ojczyzna"

Listopad/Maj

Wszyscy nauczyciele

2. Prowadzenie zajęć umożliwiających poznanie:

 • historii państwa polskiego
 • historii Święta Niepodległości 11 listopada
 • symboli narodowych
 • legend o miastach polskich
 • polskich poetów i autorów książek dla dzieci
 • polskich kompozytorów
 • polskich malarzy i rzeźbiarzy
 • polskich naukowców

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

3. Obchody Dnia Niepodległości w przedszkolu (przygotowanie kokard narodowych/poczęstunku w narodowych barwach)

Listopad

Nauczyciele grupy 5,6 latków

4. Udział w akcji MEiN: "Szkoła do hymnu" - odśpiewanie hymnu o godz. 11:11 w łączności z przedszkolami w całej Polsce

5. "Dzień języka ojczystego" - wprowadzenie dzieci w kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego

11 Listopad

 

 

21 Luty

Wychowawcy grup

 

 

Wychowawcy grup

 

6. Zapoznawanie ze strojami ludowymi, obrzędami, zwyczajami, gwarą, poznawania wzorów i ornamentów ludowych, tańców i przyśpiewek ludowych.

 

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

7. Udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”  (rodzice czytają dzieciom)

W ciągu całego roku szkolnego

Wychowawcy grup

       

 

Spodziewane efekty:

 

 • wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną
 • zapoznanie dzieci z najbliższą okolicą
 • uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody
 • rozbudzenie poczucia przynależności narodowej/przybliżanie przeszłości narodu (legendy, podania)
 • zapoznanie z historią powstania państwa polskiego/święta Niepodległości Polski
 • zapoznanie znaczenia symboli narodowych oraz prawidłowych zachowań w trakcie słuchania hymnu Polski;
 • zapoznanie z regionami kraju i kulturą ludową oraz najważniejszymi w kraju miastami
 • zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami, kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości przedszkolnych, państwowych

 

 

 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa…

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19

 

 

1. Przeprowadzenie obserwacji/diagnozy wstępnej w oparciu o arkusze będące składową programu wychowania przedszkolnego

wrzesień-październik

Wychowawcy grup

2. Formułowanie wniosków z obserwacji/diagnozy wstępnej – określenie mocnych i słabych stron grupy

listopad

Wychowawcy grup

3. Prowadzenia dla każdego dziecko "Portfolio" zawierającego wytwory dzieci, karty ćwiczeń z całego roku szkolnego

cały rok szkolny

Wychowawcy grup

4. Badanie rozwoju mowy przez logopedę. Zajęcia logopedyczne: - przeprowadzenie badań przesiewowych - prowadzenie zajęć indywidualnych wg programu pracy logopedy

Wrzesień, październik

Katarzyna Markiewicz - logopeda

5.  Informowanie rodziców o postępach/ewentualnych problemach rozwojowych wychowanków      

                   

cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

6. Wdrażanie wniosków poprzez modyfikowanie indywidualnych i grupowych planów pracy z dzieckiem w grupie. Ustalenie kierunków indywidualnej pracy z dzieckiem

 

listopad-czerwiec

Wychowawcy

7. Zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych podczas bieżącej pracy z dziećmi

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele

8. Prace powołanych zespołów do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- planowanie pracy,

- prowadzenie i dokumentowanie zajęć rewalidacyjnych,

- organizowanie spotkań z rodzicami i specjalistami,

- podsumowanie wyników pracy.

 

Wg harmonogramu

Wszyscy nauczyciele

9. Diagnoza dojrzałości szkolnej – opracowanie i przekazanie pisemnej informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Do 30.04.2022

Maria Puchała

10. Współpraca  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

W ciągu roku szkolnego

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

                                    Zadania do realizacji

Terminy

Osoby

odpowiedzialne

Wzmacnianie pozytywnego klimatu przedszkola oraz poczucia bezpieczeństwa

 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci na terenie przedszkola poprzez przestrzeganie procedur/instrukcji obowiązujących w przedszkolu oraz odpowiedzialną postawę wszystkich pracowników przedszkola.

Zapoznanie nowych pracowników z dokumentami/bieżąca aktualizacja dokumentów.

Cały rok szkolny

Nauczyciele/

pracownicy obsługi wszystkich grup

 

Dyrektor

 

2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapoznanie rodziców przedszkolaków z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w przedszkolu m.in. przyprowadzania i odprowadzania dzieci; zakazie odbierania dzieci przez opiekunów pod wpływem alkoholu. Zamieszczenie procedur na stronie internetowej przedszkola.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Wychowawcy grup

 

Dyrektor

 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci poprzez zapewnienie kanału szybkiej komunikacji na linii: przedszkole – rodzice/opiekunowie prawni przedszkolaków. Uwrażliwienie rodziców na konieczność niezwłocznej aktualizacji numeru kontaktowego w przypadku jego zmiany.

Podczas pierwszego spotkania z rodzicami

Wychowawcy grup

 

4. Budowanie poczucia bliskości i bezpieczeństwa w grupie dzięki zabawom integracyjnym

Cały rok szkolny

Wszyscy nauczyciele