Statystyki

  • Odwiedziło nas: 393640
  • Do końca roku: 146 dni
  • Do wakacji: WAKACJE!!!

Prawa i obowiązki dziecka.

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa  wynikające z Konwencji Praw Dziecka w tym:

- prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

- poszanowania wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.

- ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

- wyrażania  swoich uczuć i myśli.

- umożliwienie zdobywania nauki przez zabawę z uwzględnieniem indywidualnych możliwości.

- opieki i ochrony.


Dziecko w przedszkolu ma  zagwarantowane prawo do:

- poszanowania własnej godności i prawo do nietykalności

- posiadania własnego zdania i możliwości wyrażania go.

- proszenia o to  czego chce , ale nie wymagania tego;

- popełniania błędów i możliwości naprawiania ich,

- akceptacji , jakim ono jest,

przebywania w warunkach sprzyjających jego rozwojowi,

- indywidualnego tempa procesu rozwojowego,

przebywania w warunkach zabezpieczających bezpieczeństwo , ochronę zdrowia oraz zdrowe jedzenie,

- korzystania z dóbr kulturalnych,

- poszanowania własności,

- znajomości swoich praw i korzystania z nich,

- ciszy, spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje,

- korzystania z kontaktów interpersonalnych z dziećmi i dorosłymi,

kształtowania prawidłowych kontaktów społecznych,

- bawienia się i wybierania towarzyszy zabaw,

- przebywania wśród osób  odpowiedzialnych i zaangażowanych do których może się zwrócić,

- pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego,

- zdobywania wiedzy i umiejętności , badania i eksperymentowania,

- podejmowania decyzji (ograniczonego względami bezpieczeństwa) i ponoszenia ich konsekwencji,

- uczestniczenia we wszystkich formach aktywności ,

- snu i wypoczynku , jeśli tego potrzebuje,

- jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

regulowania własnych potrzeb,

- ochrony przed  wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:

Przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką a w szczególności:

nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli,

- sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne oraz  zgłaszać wszelkie przykre wypadki , uszkodzenia itp, związane ze zdrowiem dzieci,

- dbać o sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu,

- dbać o estetykę i czystość pomieszczeń , w których przebywa.

- przejawiać właściwy  stosunek do rówieśników , osób starszych  wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i estetycznych.