Przedszkole w Hucie Starej A

42-263 Wrzosowa

ul. Lipowa 4

Tel: (34) 327-55-15

mail: pphutastara@op.pl

 

Przejdź do strony głównej

Czwartek, 04 marca 2021

Procedura postępowania w razie sytuacji trudnych.

Procedura

postępowania w sytuacjach trudnych, podczas odbierania dziecka z przedszkola

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (DzU 2003 nr 6, poz. 69 ze zm.).

        I.            Nieodebranie dziecka z przedszkola

 1. Rodzice lub upoważnione przez nich osoby powinny odbierać dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 16.00.
 2. W sytuacjach losowych, gdy nie ma możliwości odbioru dziecka w godzinach pracy przedszkola, rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do poinformowania telefonicznego o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia sposobu i czasu odbioru dziecka.
 3. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie pracy placówki – bez wcześniejszego powiadomienia pracowników przedszkola – nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców, lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałej sytuacji i uzgodnić czas i sposób odbioru dziecka.
 4. W przypadku gdy pod wskazanymi przez rodziców numerami telefonów nie można uzyskać informacji, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce jeszcze godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora.
 5. Dyrektor podejmuje decyzję o:

-        Powiadomieniu policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.

-        Po rozeznaniu przez policję domowej sytuacji dziecka dyrektor podejmuje decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu osób spokrewnionych.

-        W przypadku nieobecności dyrektora decyzje podejmuje nauczyciel.

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej.
 2. W przypadku powtarzania się takich sytuacji dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną podejmuje decyzję o zawiadomieniu sądu rodzinnego o zaniedbaniu.

    II.   Odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnych związkach.

 1. Dzieci mogą być odebrane z przedszkola wyłącznie przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego u dyrektora przedszkola.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica / opiekuna nieuprawnionego do odbioru nauczyciel powiadamia niezwłocznie dyrektora przedszkola sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 4. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli mają oni zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 5. W sytuacji kryzysowej, np. w razie kłótni rodziców czy wyrywania sobie dziecka, nauczyciel powiadamia niezwłocznie dyrektora.
 6. Nauczyciel przy wsparciu dyrektora przedszkola podejmuje próbę załagodzenia sytuacji. Jeśli nie przyniesie to pozytywnego rezultatu, dyrektor wzywa policję.
 7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad odbierania dziecka z przedszkola.
 8. W przypadku gdy sytuacje konfliktowe powtarzają się, dyrektor powiadamia pisemnie policję oraz sąd rodzinny.
 9. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkola.
 1. III.            Odbieranie dziecka w sytuacji gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko jest odbierane przez rodzica będącego pod wpływem alkoholu.

 

 1. W przypadku, gdy stan osoby upoważnionej, która zamierza odebrać dziecko z przedszkola, wskazuje na spożycie alkoholu lub osoba ta przejawia agresywne zachowanie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel odmawia wydania dziecka.
 2. Nauczyciel powiadamia natychmiast o zaistniałej sytuacji drugiego rodzica lub inną upoważnioną osobę do odbioru dziecka.
 3. Nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora, który może zdecydować o powiadomieniu policji lub podejmuje inne działania.
 4. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca nauczyciel jest uprawniony do rozpoznania sytuacji rodzinnej dziecka.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad odbierania dziecka z przedszkola.
 6. W przypadku gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica / prawnego opiekuna w stanie nietrzeźwym powtarza się, dyrektor powiadamia pisemnie policję i wydział rodzinny sądu rejonowego.

Metryczka

Wytworzono:2013-03-17 00:00przez: Admin
Opublikowano:2013-03-17 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Przedszkole w Hucie Starej A
Odwiedziny:953

Załączniki

Brak załączników

 • Brak wpisów.